خدمات فن آوری بیم

با توجه به ماهیت طراحی به روش مدلسازی امکان تهیه مدلهای چند بعدی نظیر زمان و هزینه در هر یک از فازهای پروژه امکان پذیر است. کنترل برنامه های زمان بندی و شبیه سازی آنها با آنچه قرار است در آینده انجام گردد دستاورد جدیدی است که فن آوری رو به رشد بیم(BIM) میسر ساخته است.
یکی از خدماتی که ما به مشتریان خود ارایه می کنیم بررسی مدلهای مختلف اطلاعاتی با یکدیگر، بررسی تناقضات اجرایی و برنامه ای که یک پروژه با آن برخورد خواهد نمود می باشد. آنچه که در روشهای سنتی معمولا در زمان اجرای کار به چشم می آید و منجر به اتلاف زمان وهزینه می گردد با این رویکرد در همان لحظات آغازین یک پروژه و در مراحل طراحی و برنامه ریزی مشخص می گردد.