خدمات فن آوری بیم

تصاویر و ماکتها ابزارهایی هستند در دست طراحان برای انتقال ایده هایشان به مشتریان. ما با تبدیل طرحای مشتریان خود به
صورت یک فضای مجازی امکان حرکت در بخشهای مختلف طرح را فراهم ساخته و دید واضح تری از ابعاد مختلف طرح برای طراحان و مشتریان آنها ایجاد می نماییم.