خدمات فن آوری بیم

یک طرح خوب زمانی به شکل ایده آل اجرا خواهد شد که تمامی آنچه که یک طراح مد نظر داشته و به آن اندیشیده است به درستی و به طور کامل به سایر اعضای تیم یک پروژه منتقل گردد.
از جمله خدمات ما تهیه نقشه های مهندسی و معماری به همراه جداول و مستندات لازم جهت اجرای کار می باشد تفاوت کار ما با روشهای سنتی نقشه کشی در این است که چون خروجی های ذکر شده به صورت خودکار از یک مدل اطلاعاتی هوشمند استخراج می شوند خطاهای رایج در نقشه کشی به روشی سنتی به حداقل رسیده و زمان و بالطبع هزینه تولید مستندات کاهش چشمگیری خواهد داشت.