درباره بیم

آنچه که امروزه به عنوان فن آوری مدلسازی اطلاعات ساختمان در دسترس است حاصل تحقق اهدافی است که دست کم از سه دهه پیش طرح ریزی شده اند. «اغلب مقالات و کتبی که به بررسی BIM در تخصص های مختلف ساختمانی(معماری، مهندسی، پیمانکاری، ...) پرداخته اند تعاریف گوناگونی از دیدگاه تخصص خود که بیشتر بر مبنای تفاوتهای آنهاست تا شباهتهایشان ارایه کرده اند. آنچه موجب تفاوت میان تعاریف گردیده نحوه استفاده از مزایا و امکانات به دست آمده از این فن آوری و به عبارت دیگر کاربرد آن است که با توجه به نیازهای هر رشته کاری تکمیل تر و محدود تر شده است. برای درک بیشتر بین تفاوت ها، تعاریفی از دیدگاه صاحبنظران و موسسات فعال دراین زمینه ذکر می نماییم.

2-2-1- چاک ایستمن و همکاران :"BIM یک فعل و یا یک عبارت وصفی است برای توصیف ابزارها، فرآیندها و فن آوریهایی که با استفاده از مستندات دیجتالی ماشین خوان مربوط به یک ساختمان، عملکردهای آن، برنامه ریزی آن، ساخت آن و سپس بهره برداری از آنرا تسهیل نموده اند. بنابراین BIM یک فعالیت را که بیان کننده نتایج یک عمل مدل سازی است توصیف می کند نه یک شی را.
2-2-2- موسسه ملی علوم ساختمانی آمریکا (NIBS) :"عمل ایجاد یک مدل الکترونیکی از یک ساختمان به منظور تصویر سازی، تحلیل های مهندسی، تحلیل تناقضات، بررسی ضوابط آیین نامه ای، مهندسی هزینه، محصول ساخته شده، بودجه بندی و بسیاری اهداف دیگر BIM نام دارد.
2-2-3- مشخصات فنی ملی ساختمان بریتانیا (NBS) :" فرآیندی است به منظور مدیریت اطلاعات تولید شده طی یک پروژه ساختمانی، به شکل رایج، از اولین مراحل امکان سنجی تا، طراحی، ساخت، بهره برداری و نهایتاً تخریب.