درباره بیم

زمانی که عناصر طراحی شده در گروههای مختلف طراحی از لحاظ هندسی و یا زمان بندی اجرایی با یکدیگر تداخل نمایند تصادم رخ می دهد. از جمله خدمات ما در بیمایزر شناسایی تصادم می باشد.

شناسایی تصادم به منظور کنترل مداول و کامل یک طرح و کاهش خطاهای انسانی در طول بازبینی یک مدل به کار می رود. شناسایی تصادم از این نظر ضروری است که اشتباهاتی که در زمان اجرای یک طرح و در سایت پروژه به طور معمول آشکار می گردد در فاز طراحی و قبل از اینکه طرح مورد نظر به مرحله ساخت برسد از طریق ترکیب مدلهای مختلف (معماری، سازه ای، تاسیساتی و ...) در قالب یک مدل اصلی شناسایی شده و بدین ترتیب از بروز هزینه های بالا و تاخیرات زمانی آتی حین ساخت جلوگیری می نماید.