خدمات فن آوری بیم

با توجه به اینکه خدمات ما بر اساس رویکرد مدلسازی استوار می باشد، اصلی ترین فعالیت ما تولید مدلهای اطلاعاتی در سطوح (LOD) مختلف است. برای آن دسته از کارفرمایانی که با روند کاری بیم(BIM) آشنا هستند و در حال حاضر از این روش در سیستم خود استفاده می نمایند تولید مدل های اطلاعاتی بهینه و متناسب با اهداف یک پروژه از جمله چالشهای پیش رو خواهد بود.
در این بخش ما به دو صورت به مشتریان خود خدمت می رسانیم یکی از طریق تولید یک مدل اطلاعاتی اولیه شامل کلیه اطلاعات لازم متناسب با فاز مربوطه و دیگری به صورت توسعه مدلهای تولید شده توسط کارفرما در سطوح مورد نیاز.
این خدمت از این نظر قابل توجه است که در برخی موارد بسته به محدودیتهای زمانی ویا حجم بالای کار امکان تهیه یک مدل با سطوح جزییات بالا برای کارفرما هزینه بربوده و یا امکان پذیر نیست.
با توجه به ماهیت روش بیم(BIM) ما به عنوان تکمیل کننده مدلهای تولید شده و یا توسعه آنها در کنار شما خواهیم بود.